Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 Informace ke zpracování osobních dat

Autopůjčovna VV Tábor s.r.o. se sídlem nám. Tomáše Bati 663, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ 07982275 jako správce údajů dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte, pokud chcete využít našich služeb. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu, či pominul účel jejich zpracování. V rámci naší činnosti nedochází k automatizovanému zpracování dat. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

 Zabezpečení Vašich osobních dat

Autopůjčovna VV Tábor s.r.o.dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho vědomí dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

 Právo na informace

Vaším právem je požádat Autopůjčovna VV Tábor s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

 Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

 Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme, výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email: info@autovv.cz nebo na sídlo naší společnosti:

Autopůjčovna VV Tábor s.r.o.
nám. Tomáše Bati 663,

391 02 Sezimovo Ústí

Webové stránky – soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

 Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookies do Vašeho zařízení. Soubory cookiess jsou malé textové soubory, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Naše webová stránka využívá „session“ cookies k zapamatování uživatelských voleb a nastavení. Dále využíváme některé trvalé cookies (např. ty k zapamatování souhlasu s cookies). Tyto soubory cookies zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nevymažete, nebo dokud nevyprší jejich platnost, většinou se jedná o krátkou dobu (v některých případech však. po dobu až dvou let).

 Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak Autopůjčovna VV Tábor s.r.o.. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Kategorie: Odběratelé

 Veškeré osobní údaje o odběratelích, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem splnění smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná.

Objednávka půjčení vozidla
Údaje byly získány od jiného subjektu:Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě:Ne
Právní titul:Plnění smlouvy
Osobní údaje:Číslo domu (Osobní údaj), Číslo OP (Osobní údaj), Číslo ŘP (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), PSČ (Osobní údaj), Stát(Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj)
Účel zpracování:vyřízení objednávky vozidla a zpracování nájemní smlouvy
Doba zpracování:časově neomezeně
Geolokační údaje vozidla
Údaje byly získány od jiného subjektu:Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě:Ne
Právní titul:Oprávněný zájem
Osobní údaje:Geolakační údaje vozidla (Osobní údaj)
Účel zpracování:geolokační údaje vozidla v případě mimořádných situacích
Doba zpracování:Do doby vrácení vozidla pronajímateli
Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Údaje byly získány od jiného subjektu:Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě:Ne
Právní titul:Plnění smlouvy
Osobní údaje:Číslo domu (Osobní údaj), Číslo OP (Osobní údaj), Číslo ŘP (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), PSČ (Osobní údaj), Stát(Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj)
Účel zpracování:vyřízení objednávky vozidla a zpracování nájemní smlouvy
Doba zpracování:časově neomezeně
Hlášení pojistných událostí Údaje byly získány od jiného subjektu: Ne Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: Ne Právní titul: Plnění smlouvy Osobní údaje: Adresa (Osobní údaj), Číslo OP (Osobní údaj), Číslo ŘP (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) Účel zpracování: vyřízení pojistné události Doba zpracování: vyřízení pojistné události Píjemci Smluvní pojišťovny

Kategorie: Interní záznamy

 Veškeré osobní údaje užívané pro interní účely správce, budou zpracovávány pouze za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Zejména se jedná o daňové záznamy.

Daňové záznamy
Údaje byly získány od jiného subjektu:Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě:Ne
Právní titul:Zákonná povinnost
Osobní údaje:Adresa (Osobní údaj), DIČ (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování:vedení daňové evidence
Doba zpracování:10 let

Kategorie: Dodavatelé

 Evidujeme nutné kontaktní údaje na dodavatele a osoby, se kterými komunikujeme v rámci oprávněného zájmu a zejména pro plnění smluv.

Dodavatelé
Údaje byly získány od jiného subjektu:Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě:Ne
Právní titul:Plnění smlouvy
Osobní údaje:Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Email(Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování:zpracování evidence osob dodavatele
Doba zpracování:10 let

 Předávání osobních údajů do třetích zemí

  1. předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází s výjimkou vyžádaných informací policií, úřady, či soudem.