Tyto Všeobecné obchodní podmínky pronájmu vozidel (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy (dále jen „NS“), uvedené na přední straně, která je uzavřena dle ustanovení § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), a to mezi společností Autopůjčovna VV Tábor s.r.o., se sídlem nám. Tomáše Bati 663, 391 02 Sezimovo Ústí, IČO: 07982275, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, C 28626 (dále jen „pronajímatel“), a nájemcem uvedeným v NS (dále jen „nájemce“). Na základě NS je nájemci pronajímáno k dočasnému užívání vozidlo specifikované v NS (dále jen „vozidlo“).

1. Rezervace a NS

1.1. V případě, že si nájemce rezervoval u pronajímatele vozidlo, avšak vozidlo nepřevzal v souladu s rezervací vozidla (dále jen „Rezervace“) nebo NS, je pronajímatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.  

1.2. Nájemce je oprávněn zrušit závazek vyplývající z Rezervace nebo z NS zaplacením odstupného ve výši 500,- Kč pronajímateli v případě, že tak učiní ve lhůtě kratší než 24 hodin před termínem převzetí vozidla uvedeným v NS .

1.3. Nájemce provedením Rezervace souhlasí s tím, že mu budou příslušným způsobem vyfakturovány.

1.4. NS se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu. NS zaniká (i) písemnou dohodou pronajímatele a nájemce, (ii) uplynutím sjednané doby nájmu, (iii) písemnou výpovědí pronajímatele, (iv) písemnou výpovědí nájemce. Po ukončení NS je nájemce povinen vozidlo předat pověřenému pracovníkovi pronajímatele nejpozději v den a hodinu ukončení NS. V případě trvalého vyřazení vozidla z provozu zaniká NS dnem doručení potvrzení pojišťovny nebo soudního znalce o trvalém vyřazení vozidla z provozu a osvědčení pojišťovny o vzniku a rozsahu pojistné události, a v případě odcizení vozidla zaniká NS dnem doručení potvrzení pojišťovny nebo soudního znalce o uznání nároku na pojistné plnění. Až do doby převzetí vozidla pronajímatelem odpovídá nájemce v plném rozsahu za případnou škodu na vozidle.

1.5. Sjednanou dobu nájmu lze prodloužit, a to pouze na základě písemné žádosti nájemce doručené pronajímateli nejpozději tři dny před ukončení platnosti Rezervace. Jedním dnem doby nájmu se pro účely NS rozumí 24 hodin. Žádost o prodloužení trvání NS může být nájemcem učiněna formou dopisu, e-mailu, či osobně, přičemž v této žádosti musí být vždy uvedeno, do kdy je prodloužení nájmu požadováno, a to uvedením konkrétního data, přičemž nájem se prodlužuje za stejných podmínek, které byly sjednány v NS v případě, že to pronajímatel potvrdí nájemci stejným způsob, jakým byla pronajímateli žádost o prodloužení NS ze strany nájemce doručena. Nedojde-li k prodloužení NS, je vrácení vozidla nájemcem později, než v době dohodnuté v NS považováno za její podstatné porušení. V případě prodlení nájemce s vrácením vozidla pronajímateli je nájemce až do dne vrácení vozidla pronajímateli povinen platit pronajímateli nájemné ve výši sjednaného nájemného v NS jako by nájem pokračoval včetně všech dalších poplatků, přičemž dále je za porušení této povinnosti povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

1.6. V případě ztráty, zničení nebo odcizení vozidla je nájemce povinen platit nájemné, vč. všech dalších poplatků, až do doby ohlášení ztráty, zničení nebo odcizení vozidla pronajímateli, resp. do dne doručení usnesení policie, v němž bude konstatováno odcizení vozidla nebo odložení věci z důvodu, že nelze vést trestní stíhání proti konkrétní osobě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2. Převzetí vozidla

2.1. Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v dobrém technickém stavu, se všemi doklady, jsou-li potřebné k jeho provozu, v čase a místě uvedeném v Rezervaci nebo NS. Vozidla jsou nekuřácká, znečištění vozidel kouřem je zpoplatněno aktuálním sazebníkem pronajímatele. Veškerá případná poškození (závady, nedostatky, apod.) vozidla, příp. jiné připomínky, musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v NS, nebo předávacím protokolu při převzetí vozidla, vrácení vozidla (dále jen „PP“). Nájemce je povinen převzetí vozidla potvrdit svým podpisem v NS nebo PP, dochází-li k jeho předání později. Za jakékoliv poškození vozidla, které nebude uvedeno v NS nebo PP, odpovídá nájemce. Pronajímatel je oprávněn požadovat náhradu škody za veškerá takováto poškození vozidla. Navigace v ČR se poskytuje s mapou ČR.

3. Podmínky užívání vozidla

3.1. Vozidlo mohou užívat a řídit pouze osoby uvedené v NS. Nájemce je povinen vozidlo užívat výhradně za účelem jeho užití při provozu na pozemních komunikacích, k osobním účelům a dodržovat při tom všechny dopravní, celní i jiné právní předpisy, jakož i všechny pokyny uvedené v manuálu výrobce vozidla.

3.2. Jedná-li se o vozidlo na alternativní pohon (např. zemní plyn, elektřinu), nájemce podpisem NS potvrzuje, že se detailně seznámil s podmínkami provozu a s obsluhou takového vozidla, s obsluhou čerpacích zařízení, resp. s dobíjením, a s pokyny k parkování/garážování takového vozidla.

3.3. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na vozidle nevznikla škoda, a dodržovat všechny pokyny o provozu vozidla uvedené v manuálu výrobce vozidla, jakož i podmínky a instrukce pronajímatele, jinak odpovídá za veškerou škodu způsobenou nedodržením jakéhokoliv pokynu, podmínky či instrukce. Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat ve vozidle klíče a dokumenty k němu a vozidlo uzamknout. Nájemce je povinen ihned pronajímatele informovat o nutnosti pravidelné servisní prohlídky, příp. zabezpečit její provedení prostřednictvím pronajímatele.

3.4. Nájemce nesmí přenechat užívání vozidla jiné než v NS uvedené osobě, zúčastňovat se s vozidlem závodů, soutěží nebo podobných akcí, používat vozidlo k převozu osob či majetku za úplatu, používat vozidlo k tlačení nebo vlečení automobilů, přívěsů nebo jiných předmětů, provádět na vozidle jakékoli změny a úpravy bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez zbytečného odkladu odstranil. Nebude-li možné provedené úpravy či změny odstranit, je nájemce povinen nahradit pronajímateli způsobenou škodu a náklady vynaložené pronajímatelem na uvedení vozidla do původního stavu. Nájemce není dále oprávněn používat vozidlo k cestám do států v rozporu s NS, nebude-li záznamem v NS dohodnuto jinak. V případě použití vozidla k cestám do států v rozporu s NS je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

3.5. Nájemce nesmí řídit vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce, anebo takové osobě přenechat vozidlo k řízení. Nájemce nesmí používat autorádio instalované ve vozidle pro poslech rádiových stanic, nájemce je oprávněn jej používat pouze pro poslech zvukového záznamu z jeho vlastního nosiče dat.

3.6. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k vozidlu za účelem kontroly, zda ho nájemce užívá řádným způsobem. Nájemce je povinen tuto kontrolu pronajímateli umožnit.

3.7. Porušení kterékoliv z povinností uvedených v tomto bodu 3. VOP je považováno za podstatné porušení NS a nájemce v takovém případě odpovídá za vozidlo a všechny způsobené škody v plném rozsahu bez ohledu na sjednanou výši spoluúčasti pojistného krytí a současně je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč.

3.8. V případě, že nájemce bude užívat vozidlo v zahraničí, je povinen si na své náklady a nebezpečí zajistit příslušná povolení k užívání vozidla v zahraničí a dodržovat platné právní předpisy té země, v níž vozidlo užívá. Nájemce odpovídá pronajímateli též za škodu, která by vznikla nedodržením nebo porušením této povinnosti, a v případě, že vozidlo bude v zahraničí nájemci zadrženo nebo zabaveno, je povinen podniknout veškerá opatření nutná k uvolnění vozidla a po celou dobu řádně platit sjednané nájemné. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude vozidlo předáno zpět pronajímateli. Nájemce je povinen uhradit škody a náklady vzniklé pronajímateli v souvislosti se zadržením nebo zabavením vozidla, jakož i odtahem a parkováním v cizině a jeho navrácením do ČR.

3.9. Vznikne-li na vozidle jakákoliv škoda, kterou se rozumí zejména, nikoliv však výlučně, zničení, ztráta nebo poškození vozidla nebo jeho příslušenství, a není-li tato kryta sjednaným pojistným krytím, jakož i škoda vzniklá v důsledku střetu vozidla užívaného nájemcem s jiným vozidlem pronajímatele v přímé závislosti na likvidaci pojistné události, kdy pojišťovna odmítne nebo sníží výplatu pojistného plnění, je nájemce povinen tuto škodu pronajímateli nahradit, ledaže prokáže, že škoda na vozidle byla způsobena jednáním pronajímatele. Neprokáže-li nájemce, že škoda vznikla jednáním pronajímatele, odpovídá za škodu objektivně, tzn. bez ohledu na jeho míru zavinění. Pokud škoda vzniklá na vozidle přesáhne částku 50.000,- Kč, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli paušální náhradu snížení hodnoty vozidla ve výši 20 % ceny opravy, v případě zničení 20 % ceny vraku.

4. Vrácení vozidla

4.1. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo s veškerým příslušenstvím a doklady, zejména s poklicemi a CD s navigací (bylo-li nájemci pronajato – v NS nebo PP musí být uvedeno „CD NAVI vráceno“), v době a místě uvedeném v NS a ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

4.2. Nebude-li veškeré příslušenství vráceno společně s vozidlem, je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat peněžní náhradu odpovídající ceně pořízení nového příslušenství.

4.3. Nájemce je povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží paliva, resp. s nádržemi v případě vozidel s alternativními pohony, pokud nebylo předem dohodnuto jinak. V případě, že nájemce poruší povinnost uvedenou v předchozí větě, zavazuje se uhradit pronajímateli smluvní pokutu odpovídající násobku počtu chybějících litrů v nádrži a ceny paliva za 1 litr. Pokud nájemce obdržel od pronajímatele též tankovací kartu, zavazuje se pronajímatel jakožto komisionář, že bude vlastním jménem na účet nájemce jakožto komitenta obstarávat pro nájemce nákup pohonných hmot, a to v souladu s příslušnými smlouvami, které pronajímatel uzavřel nebo uzavře na účet nájemce s vydavateli tankovacích karet, a nájemce se zavazuje zaplatit v této souvislosti pronajímateli odměnu. Odměna za obstarání je zahrnuta v nájemném. Vlastnické právo k pohonným hmotám odebraným prostřednictvím tankovací karty vzniká přímo nájemci. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli veškeré náklady za odebrané zboží (zejména pak celou cenu dodávky pohonné hmoty), které pronajímatel za nájemce zaplatil vydavateli tankovací karty – cena za veškeré čerpané palivo a/nebo cena za jiné takto pořízené zboží či služby (útraty) bude nájemci vyúčtována, a to kdykoliv poté, co se pronajímatel o takovém použití tankovací karty dozví.

4.4. V případě ztráty nebo odcizení tankovací karty je nájemce povinen písemně toto oznámit pronajímateli. Do okamžiku oznámení a zablokování dle pravidel vydavatele karty odpovídá nájemce za všechny transakce uskutečněné s touto kartou a současně bude povinen pronajímateli uhradit poplatek za zajištění její blokace (viz Ceník nestandardních úkonů). Obdobně bude postupováno i v případě, že nájemce kartu nevrátí společně s vozidlem (tj. blokace, poplatek a odpovědnost za všechny transakce do okamžiku zajištění blokace tankovací karty).

4.5. Vozidlo musí být předáno k tomu určenému zaměstnanci pronajímatele nebo třetí osobě určené pronajímatelem. Nájemce odpovídá za vozidlo až do okamžiku, kdy si pronajímatel vozidlo fyzicky převezme a tuto skutečnost potvrdí nájemci svým podpisem NS nebo PP; od tohoto okamžiku se vozidlo považuje za řádně vrácené.

4.6. Před převzetím vozidla provede pronajímatel nebo jím určená třetí osoba kontrolu stavu vozidla a zjištěný stav zapíše do NS nebo PP (zejména uvede veškerá poškození, která nebyla uvedena v NS nebo PP při převzetí vozidla nájemcem). K takovému zápisu v NS nebo PP je nájemce povinen připojit též svůj podpis, jinak pronajímatel nevydá nájemci potvrzení o vrácení vozidla (kopii NS nebo PP).

4.7. Odmítnutí podpisu NS dle provedené Rezervace nebo PP nezbavuje nájemce odpovědnosti za veškerá zjištěná poškození vozidla, přičemž je povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu na vozidle. Pronajímatel má nárok na náhradu i všech skrytých poškození vozidla (např. poškození podvozku, špatné palivo v nádrži, poškození motoru), která nemohla být zjištěna při kontrole stavu vozidla, tj. i ta která nebudou uvedena v NS a PP při vrácení vozidla nájemcem.

4.8. Pokud nájemce vrátí vozidlo v znečištěném stavu, nebo v nedostatečně osvětleném místě, které znemožňuje řádnou kontrolu stavu vozidla, uvede se tato skutečnost v NS nebo PP a pronajímatel má v takovém případě nárok na náhradu i všech poškození vozidla, která budou zjištěna až po umytí vozidla, resp. v místě s lepším osvětlením, tj. i ta která nebudou uvedena v NS a PP při vrácení vozidla nájemcem, a to včetně nákladů na umytí vozidla.

 4.9. Povinnost platit nájemné ve výši nájemného vč. všech dalších poplatků sjednaného v NS a odpovědnost nájemce za jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku poškození, ztráty, zničení či odcizení vozidla trvá až do chvíle, kdy pronajímatel může s takovým vozidlem opětovně nakládat.

4.10. Při odevzdání vozidla bez přítomnosti pracovníka pronajímatele (např. schránka na klíče) – pouze po předchozí dohodě s pronajímatelem, je nájemce povinen o této skutečnosti neprodleně pronajímatele informovat. V opačném případě je povinen platit nájemné ve výši nájemného vč. všech dalších poplatků sjednaných v NS, až do chvíle, kdy se pronajímatel o odevzdání vozidla tímto způsobem prokazatelně dozví. Nájemce odpovídá za případnou škodu na vozidle až do doby, kdy si vozidlo pronajímatel převezme.

5. Nájemné a poplatky

5.1. Nájemce se zavazuje platit nájemné a všechny další poplatky spojené s užíváním vozidla, včetně náhrady případné škody, řádně a včas. V případě pronájmu sjednaného na dobu delší než 1 měsíc bude účtování a fakturace prováděna průběžně, zpravidla po každých 28 dnech nájmu.

5.2. Záloha/Garance/Kauce (dále společně jako „kauce“), kterou je povinen nájemce složit u pronajímatele při podpisu NS za účelem zajištění pohledávek pronajímatele za nájemce a splnění povinnosti nájemce vrátit vozidlo, bude zúčtována po vrácení vozidla. Složením kauce není dotčena povinnost nájemce platit nájemné. Výše kauce je uvedena v NS a zahrnuje nájemné, spoluúčast na škodách, předpokládané administrativní náklady a náklady na palivo; a to pro případy vrácení vozidla poškozeného, nedotankovaného a pro případy nákladů vzniklých v souvislosti se spácháním dopravního přestupku.

 5.3. Pronajímatel je oprávněn vůči složené kauci započíst veškeré své peněžité pohledávky za nájemcem vyplývající z uzavřené NS, příp. i z jiných smluv mezi nájemcem a pronajímatelem. Nájemce je povinen pronajímateli zaplatit též veškeré poplatky, které jsou uvedeny v Podmínkách pronájmu a v tzv. Ceníku nestandardních úkonů (aktuální znění zveřejněno na www.autovv.cz).

5.4. Nájemce souhlasí s tím, aby Pronajímatel jednostranně změnil výši nájemného v případě, že dojde ke vzniku nových či změně stávajících nákladů na straně pronajímatele, zejména výše pojistného, silniční daně, poplatků souvisejících s rádiem či TV a dalších případných odvodů, daní, poplatků a jiných obdobných nákladů. V případě prodlení s úhradou plateb nájemného a dalších poplatků spojených s užíváním vozidla, vč. náhrady škody, je nájemce povinen uhradit pronajímateli úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. Pronajímatel je vedle úroků z prodlení oprávněn požadovat po nájemci náhradu škody vzniklou prodlením nájemce s úhradou nájemného, čímž se vylučuje aplikace ustanovení § 1971 OZ.

5.5. Pokud nájemce nezaplatí jakoukoli dlužnou částku vyplývající z NS ani v dodatečné lhůtě stanovené v upomínce nezaplacené faktury, pronajímatel přistoupí k vymáhání této částky soudní cestou nebo prostřednictvím vymáhací agentury.

5.6. V případě, že pronajímatel oprávněně čerpal kauci dle odst. 5.3. VOP, je nájemce povinen doplnit kauci o příslušnou částku ve lhůtě 10 dnů poté, kdy byl pronajímatelem informován, že příslušná část zálohy/kauce byla pronajímatelem čerpána.

6. Opravy a údržba

6.1. Běžné opravy, údržbu vozidla, jakož i pravidelné inspekční prohlídky vozidla provede nebo zabezpečí na svůj náklad pronajímatel. Nájemce je povinen umožnit provedení oprav, údržby, inspekční prohlídky vozidla a strpět omezení v užívání vozidla v rozsahu nutném pro jejich provedení.  Nájemce má povinnost, nedohodne-li se s pronajímatelem jinak, kontaktovat provozovnu pronajímatele, kde si vozidlo převzal, a ve spolupráci s takovou pobočkou zajistit výměnu pneumatik v případě změny ročního období (obvykle březen a listopad). Taková výměna je provedena na náklady pronajímatele. Nájemce však nemá nárok na náhradu žádných svých nákladů spojených s výměnou pneumatik (např. čas, PHM apod.)

6.2. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel, kromě případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného používání vozidla nebo užíváním vozidla v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek NS nájemcem nebo osobami, kterým nájemce umožnil k vozidlu přístup. V takových případech nese náklady na opravu v plném rozsahu nájemce a dále nájemce odpovídá v plném rozsahu za škodu, která pronajímateli v důsledku takového jednání vznikne.

6.3. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na vozidle projeví během užívání a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost nájemce bez zbytečného odkladu nesplní, odpovídá pronajímateli za škodu tím způsobenou a ztrácí nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat vozidlo pro vady. Nájemce má právo rozporovat cenu za opravu vozidla po celou dobu, kdy bylo vozidlo poškozeno až do dne zúčtování škody (zpravidla 48 hodin od vrácení vozidla).

7. Odpovědnost za škodu, pojistné krytí osob

7.1. Pronajímatel zabezpečuje osobám oprávněným řídit vozidlo pojistné krytí v rozsahu a za podmínek zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Za jakékoliv škody způsobené v souvislosti s užíváním vozidla odpovídá pronajímateli nájemce v plném rozsahu, a to do doby, než si pronajímatel vozidlo převezme zpět, vyjma škod, které prokazatelně spáchala jiná osoba. Tuto skutečnost je nutno doložit jednoznačným rozhodnutím policie.

7.2. Pronajímatel může rovněž požadovat na nájemci náhradu škody ve formě ušlého nájemného, tj. úhradu ztráty na nájemném ve výši odpovídající sjednanému nájemnému, pokud nájemce vrátí vozidlo poškozené či bez dokladů a příslušenství anebo vozidlo nevrátí řádně vůbec apod., a to až do dne, kdy pronajímatel může vozidlo v řádném stavu pronajmout dalšímu nájemci (tj. např. po dobu opravy vozidla). Ušlé nájemné zahrnuje mimo jiné náhradu ztráty hodnoty vozidla, ztráty výnosů z nepoužitelného vozidla a dalších vedlejších nákladů spojených s likvidací škody, nákladů na odtah vozidla a/nebo nákladů na pohonné hmoty za převoz vozidla do/ze servisu.

7.3. Odpovědnost nájemce za škodu způsobenou na vozidle však může být omezena v NS, a to do výše sjednaného pojistného krytí v NS (běžně 10% z hodnoty vozidla, min. 5.000,- Kč za každou pojistnou událost) podle kategorie vozidla.

 7.4. Omezení odpovědnosti nájemce dle odst. 7.3. VOP se vztahuje ke každé jednotlivé pojistné události, tj. vždy k takovému poškození vozidla, které je výsledkem jedné pojistné události. Odpovědnost nájemce však nelze omezit v případě, že k poškození, nehodě, ztrátě či odcizení vozidla, dojde v důsledku porušení NS, VOP, právních předpisů nebo podmínek pojistného krytí (bez ohledu na to, zda k porušení došlo úmyslně nebo z nedbalosti). V případě, že nebude v NS sjednáno omezení odpovědnosti nájemce za škodu dle odst. 7.3. VOP, odpovídá nájemce za škodu na vozidle v plném rozsahu.

7.5. Pokuty vyměřené nájemci za dopravní a parkovací přestupky, kterých se dopustí s pronajatým vozidlem, škody vzniklé ztrátou dokladů, klíčů nebo nářadí k vozidlu, škody vzniklé záměnou paliva, škody na kolech vozu, tzv. škody následné vč. nákladů, které bylo třeba vynaložit na nápravu takto vzniklých škod, jdou vždy k tíži nájemce bez ohledu na sjednané pojistné krytí. K tíži nájemce jde vždy rovněž jakákoliv pokuta či jiná sankce, stejně jako jakékoliv jiné částky, k jejichž úhradě bude pronajímatel jakožto provozovatel pronajatého vozidla vyzván v souvislosti s jakýmkoliv přestupkem či jiným správním deliktem spáchaným během trvání NS ve vztahu k pronajímanému vozidlu (dále „Sankce“).

7.6. Nájemce je povinen učinit vše pro to, aby bezodkladně zbavil pronajímatele jakékoliv povinnosti či odpovědnosti k úhradě Sankce.

7.7. Pronajímatel neručí za věci odložené ve vozidle, ani za přepravovaný náklad v zavazadlovém či nákladovém prostoru vozidla. Nájemce má povinnost přepravovaný náklad řádně upevnit a zajistit proti posunutí, a to takovým způsobem, aby neomezoval a neohrožoval žádné účastníky silničního provozu.

8. Nehoda, poškození a odcizení vozidla

8.1. V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení vozidla anebo jeho části, poranění nebo usmrcení osob (bez ohledu na to, zda je zavinil nájemce či nikoliv) (dále také „škodní událost“) je nájemce povinen přivolat policii, aby nehodu vyšetřila a o šetření, příp. jeho výsledku, vydala nájemci potvrzení. Tato povinnost nájemce se nevztahuje pouze na případ poškození pneumatik.

 8.2. V případě jakékoli škodné události je nájemce povinen vyplnit všechny údaje požadované ve formuláři „Nehodový protokol“, který obdrží s doklady k vozidlu. Nepojízdné vozidlo musí byt zabezpečeno před dalším poškozením nebo odcizením. Nájemce je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, oznámit pronajímateli každou škodní událost týkající se vozidla, poranění nebo usmrcení osob vzniklé v důsledku škodné události, místo, kde se vozidlo nachází, a zajistit, aby veškeré doklady, klíče a další dokumentace vztahující se k vozidlu a škodné události, včetně vyplněného formuláře „Nehodový protokol“ a potvrzení policie/policejního protokolu, byly neprodleně předány pronajímateli.

8.3. Nájemce je povinen poskytovat policii, pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti veškerou pomoc a součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním.

9. Zpracování osobních údajů

9.1. Nájemce, je-li právnickou osobou, nebo podnikající fyzickou osobou jednající v rámci své podnikatelské činnosti, prohlašuje, že si je vědom, že pokud při uzavírání NS a/nebo při plnění práv a povinností plynoucích z NS dochází ke zpracování osobních údajů fyzických osob, včetně osobních údajů zaměstnanců nebo členů orgánů nájemce, je nájemce v postavení správce osobních údajů takových fyzických osob a pronajímatel je v postavení zpracovatele osobních údajů takových fyzických osob. V takovém případě je nájemce povinen s pronajímatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva o zpracování osobních údajů“) ve smyslu článku 28 odstavce 3 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018 (dále jen „GDPR“).

9.2. Pronajímatel prohlašuje, že jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje nájemců – fyzických osob plně v souladu s nařízením GDPR, a přijal veškerá nezbytná technická a organizační opatření za účelem jejich ochrany v souladu s požadavky nařízení GDPR. Pronajímatel zpracovává osobní údaje nájemců – fyzických osob a také osobní údaje získané pronajímatelem na základě a/nebo v souvislosti s plněním zákonných povinností a/nebo v souvislosti s NS a/nebo na základě výslovného souhlasu nájemce – fyzické osoby. Účelem takového zpracování osobních údajů nájemce – fyzické osoby je umožnění plnění NS, dodržení povinností pronajímatele stanovených obecně závaznými právními předpisy, určení, výkon a/nebo obhajoba právních nároků pronajímatele, nebo jiného oprávněného zájmu pronajímatele, to vše vždy v souladu s povinnostmi a právy plynoucími pronajímateli z nařízení GDPR. Tato informace nenahrazuje souhlas nájemce – fyzické osoby se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů by měl být nájemcem – fyzickou osobou udělen samostatně prostřednictvím písemného formuláře dostupného na pobočkách pronajímatele a/nebo prostřednictvím „zakliknutí“ elektronického souhlasu dostupného v elektronických aplikacích pronajímatele nebo na internetových stránkách pronajímatele, zejména www.autovv.cz, a to nejpozději spolu s uzavřením NS. V případě, že nájemce – fyzická osoba souhlas se zpracováním osobních údajů dosud neudělil nebo má jakékoli dotazy či připomínky týkající se zpracování osobních údajů pronajímatelem, může se obrátit na pronajímatele prostřednictvím e-mailové adresy: info@autovv.cz, případně písemně prostřednictvím pošty zaslané na adresu Autopůjčovna VV Tábor s.r.o., nám. Tomáše Bati 663, 391 02 Sezimovo Ústí, Česká republika.

10. Ostatní

10.1. Nájemce prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené právními předpisy pro řízení motorových vozidel (platný řidičský průkaz, povolení k řízení pro případ vyššího věku nájemce jak 60 let apod.) a že je držitelem platného řidičského oprávnění nejméně 1 rok. Pronajímatel odpovídá nájemci nebo třetím osobám pouze za ztráty a škody, které jim vznikly v přímé souvislosti s pronájmem vozidla nebo s jeho používáním, způsobené zaviněním nebo nedbalostí pronajímatele. Všechny takové ztráty nebo škody musí být pronajímateli oznámeny do 24 hodin od jejich vzniku.

10.2. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu sídla či bydliště, příp. jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění jeho povinností.

10.3. Nájemce je pro případ svého prodlení s vrácením vozidla pronajímateli ve stanoveném termínu a na určeném místě srozuměn s tím, že pronajímatel ohlásí toto vozidlo jako ztracené nebo odcizené policejním orgánům, příp. podá žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce.

10.4. Užívá-li nájemce vozidlo v rozporu s NS, VOP anebo způsobem, kterým způsobuje pronajímateli škodu nebo kterým pronajímateli hrozí škoda, jedná se o podstatné porušení NS. V případě podstatného porušení NS má pronajímatel právo NS vypovědět, přičemž výpověď je účinná okamžikem doručení výpovědi nájemci.

10.5. Pronajímatel může NS vypovědět rovněž v případě, že nájemce neplatí nájemné v dohodnutých částkách a termínech. I v takovém případě je výpověď smlouvy účinná okamžikem jejího doručení nájemci.

10.6. V záležitostech, které nejsou NS nebo VOP výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky; rozhodování všech případných sporů je v pravomoci soudů České republiky podle příslušných procesních pravidel stanovených právním řádem České republiky, místně příslušným je obecný soud pronajímatele; případné spory mezi nájemcem a pronajímatelem může řešit také Česká obchodní inspekce; rozhodné znění NS a Podmínek je v českém jazyce.

10.7. Nájemce souhlasí s použitím své emailové adresy uvedené ve styku s pronajímatelem k využití v rámci zasílání novinek a marketingových nabídek pronajímatele a bere na vědomí, že ve vozech jsou instalovány bezpečnostní monitorovací a komunikační jednotky. Nájemce prohlašuje, že veškeré údaje jím poskytnuté jsou pravdivé a že aktuálním VOP, nájemní smlouvě i poskytovaným službám zahrnutých v ceně zcela rozumí a bez výhrad souhlasí. Pronajímatel je oprávněn jednostranně změnit VOP, přičemž žádná taková změna se nedotýká již uzavřených NS.